Blog naszej kancelarii

Zmiany w transakcjach handlowych (2020)

Od 1 stycznia 2020 r. wzmocniła się pozycja przedsiębiorców względem ich nierzetelnych kontrahentów. Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która ma na celu przeciwdziałanie tzw. zatorom płatniczym.

Spis treści

plik banknotów

Od 1 stycznia 2020 r. wzmocniła się pozycja przedsiębiorców względem ich nierzetelnych kontrahentów. Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która wprowadza szereg zmian w uregulowaniach dotyczących transakcji handlowych.

W różnego rodzaju mediach przedsiębiorcy sygnalizowali zmaganie się ze zjawiskiem tzw. zatorów płatniczych, wynikającym z nieregulowania przez ich kontrahentów należności. W celu zwalczania tego zjawiska uchwalono ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz. 1649). W dalszej części wpisu przedstawiam Państwu niektóre zmiany, jakie wynikają z przyjęcia tej ustawy, a które mogą mieć znaczenie dla prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej.

Zmiana nazwy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych uzyskała nową nazwę. Po wejściu w życie omawianej ustawy nie będzie to ustawa “o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”, lecz ustawa „o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

Rekompensata za odzyskiwanie należności

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych do 1 stycznia 2020 r. wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, przysługiwała od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności w stałej wysokości – równowartości 40 euro, bez względu na wysokość odzyskiwanych należności.

Omawiana ustawa zmieniająca wprowadza 3 progi tej rekompensaty: 40 euro, 70 euro oraz 100 euro, uzależniając jej wysokość od wysokości odzyskiwanej należności.

Co również istotne, wierzytelności z tytułu tej rekompensaty nie będzie można zbyć.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych

Od 1 stycznia 2020 r. podwyższeniu uległa wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Dotychczas wysokość tych odsetek obliczano jako sumę stopy referencyjnej NBP (obecnie 1,50%) oraz 8,00% (wysokość 9,50%). Na skutek nowelizacji wysokość odsetek będzie stanowiła suma stopy referencyjnej (1,50%) oraz 10,00% (wynoszą więc 11,50%).

Nowy czyn nieuczciwej konkurencji, nowe kompetencje Prezesa UOKiK

Ustawa nowelizująca wprowadza nowy typ czynu nieuczciwej konkurencji – nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi (art. 17a ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Warto również nadmienić, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyska nowe kompetencje. Organowi temu, na podstawie ustawy nowelizującej, powierzono prowadzenie postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych (art. 13c i następne ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych). Postępowanie to wszczynane będzie z urzędu, a w razie stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych (art. 13b), przedsiębiorcy grozi administracyjnoprawna kara pieniężna.