Reprezentacja przed organami

Kancelaria radcy prawnego dr rafał r. wasilewski

Jak radca prawny może pomóc w kontaktach z organami?

Radca prawny może reprezentować swoich Klientów przed różnego rodzaju organami tj. organami administracji publicznej (organami administracji rządowej i samorządowej) czy innego rodzaju szczególnego organami jak np. Krajowa Izba Odwoławcza w sprawach zamówień publicznych.

Przygotowanie pism

Radca prawny udziela wsparcia w załatwianiu formalności urzędowych, pomaga w przygotowaniu pism do różnego rodzaju organów

Reprezentacja przed organem

Dzięki radcy prawnemu uzyskają Państwo wsparcie w postępowaniach przed organami administracyjnymi i innymi organami (postępowanie administracyjne, kontrola firmy itp.)

Zaskarżanie działań organów

Jeżeli uzyskali Państwo niekorzystną dla siebie decyzję administracyjną lub inny dokument urzędowy, radca prawny wesprze w odwołaniu się od takiej decyzji np. w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

Radca prawny - rodzaje spraw administracyjnych i urzędowych

Nasza kancelaria prawna wspiera Klientów w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych oraz przed innymi organami publicznymi. Wspierani w postępowaniach przed organami administracji publicznej, organami administracji gospodarczej oraz innymi urzędami. W szczególności wspierani w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Krajową Izbą Odwoławczą (zamówienia publiczne). W naszej kancelarii radcy prawnego możemy Państwu pomóc m.in. w następujących rodzajach spraw:

Nie znaleźli Państwo interesującej Państwa sprawy?