grafika przedstawiająca salę konferencyjną

W ramach prowadzonej kancelarii świadczę na Państwa rzecz kompleksowe usługi z zakresu pomocy prawnej.

Przygotowana przeze mnie oferta jest skierowana do:

  • przedsiębiorców (spółek, spółdzielni, jednoosobowych firm),
  • jednostek samorządu terytorialnego, różnego rodzaju instytucji i innych jednostek,
  • a także do klientów indywidualnych.

W ramach prowadzonej kancelarii świadczę na Państwa rzecz kompleksowe usługi z zakresu pomocy prawnej. Przygotowana przeze mnie oferta jest skierowana do przedsiębiorców (spółek, spółdzielni, jednoosobowych firm), jednostek samorządu terytorialnego, różnego rodzaju instytucji i innych jednostek, a także do klientów indywidualnych

RODZAJE USŁUG

Stała obsługa prawna

Bieżące wsparcie biznesu i podmiotów publicznych: doradztwo prawne, przygotowanie dokumentacji wewnętrznej i pism zewnętrznych, wezwań do zapłaty... (zakres ustalany indywidualnie) - najlepszy sposób na kompleksowe zabezpieczenie prawne

Sprawy sądowe i urzędowe

Reprezentacja procesowa przed sądami i urzędami (składanie pozwów i innych pism, udział w rozprawach itd.) - najlepszy sposób na zabezpieczenie interesów w toku różnych postępowań

Umowy, pisma, dokumenty

Przygotowanie i analiza umów, wsparcie w negocjacjach warunków umów, przygotowanie innych pism i dokumentów - najlepszy sposób na zabezpieczenie swoich interesów przy zawieraniu kontraktów

Porady i opinie prawne

Porady (zwięzłe i przystępne konsultacje) - najlepszy sposób na szybkie uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania. Opinia - szczegółowe opracowanie danej kwestii (najczęściej złożonego problemu).

Compliance / audyt prawny

Analiza stanu realizacji obowiązków prawnych w firmie albo innej jednostce, analiza ryzyka w działalności, ustalenie rekomendacji i pomoc we wdrożeniu (np. opracowanie dokumentacji, szkolenie pracowników)

Negocjacje i mediacje

Wsparcie w różnego rodzaju negocjacjach (np. warunków ugody) oraz w procesie mediacji

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Usługa stałej obsługi prawnej jest dedykowana przede wszystkim podmiotom gospodarczym (spółkom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą), urzędom, jednostkom samorządu terytorialnego i innym jednostkom. Zakres tej usługi jest ustalany zawsze indywidualnie. Wynika to stąd, że w ramach usługi obsługi prawnej otrzymują Państwo wsparcie prawne w takim zakresie i wymiarze, w jakim jest to potrzebne. Przykładowo, w zależności od wielkości firmy/urzędu wymiar obsługi prawnej  wynosi najczęściej ok. 10-30 godzin (miesięcznie). W tym czasie mogą Państwo liczyć na porady prawne, przygotowanie opinii prawnych, bieżących dokumentów prawnych (projektów uchwał, dokumentów pracowniczych, pism do urzędów itp.), wezwań do zapłaty etc.

Zakres stałej obsługi prawnej jest ustalany zawsze indywidualnie, aby w ramach tej usługi jak najpełniej zaspokoić Państwa potrzeby na pomoc prawną. W zależności od lokalizacji Państwa firmy/urzędu uzgodnienie w ramach stałej obsługi prawnej dyżurów w siedzibie jest jak najbardziej możliwe. W takim przypadku opracowuję z Państwem grafik dyżurów w ustalonej lokalizacji.

Państwa zaufanie i zadowolenie są dla mnie ważne. Powierzając mi prowadzenie swoich spraw, obdarzają mnie Państwo swoim zaufaniem. Dlatego dokładam wszelkich starań, aby nie musieli Państwo się zastanawiać, co się dzieje w danej sprawie. Na bieżąco informuję Państwa o zmianach w sprawie (nadejściu korespondencji, wyznaczonych terminach rozpraw, ogłoszeniu wyroku). Oprócz tego przesyłam do Państwa informacji kopię składanego przeze mnie pisma/protokołu albo notatki z posiedzenia sądowego. W razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się ze mną poprzez e-mail, telefonicznie albo umówić na spotkanie.

Ogólnie wynagrodzenie za świadczenie usług pomocy prawnej obejmuje wynagrodzenie (honorarium) oraz - jeżeli są one konieczne - wydatki (np. koszty przejazdu). Wysokość wynagrodzenia, zgodnie z Kodeksem etyki radcy prawnego, jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez Klienta, znaczenia sprawy dla Klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych Klientów oraz rodzaju więzi z Klientem.

W każdym przypadku wysokość wynagrodzenia ustalam z Państwem przed przystąpieniem do świadczenia usługi, zatem od początku będą mieli Państwo świadomość kosztów związanych z wykonaniem usługi.

Dopuszczam kilka form ustalania wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie abonamentowe (stała obsługa prawna) - ustalenie pakietu gwarantowanego czasu usług prawnych i zasad bieżącej współpracy za stałym miesięcznym wynagrodzeniem (zakres stałej obsługi prawnej ustalany jest zawsze indywidualnie i zależy od Państwa zapotrzebowania na bieżące doradztwo prawne czy czynności np. windykacyjne)
  • wynagrodzenie ryczałtowe - ustalenie z góry konkretnej wysokości wynagrodzenia, gdy możliwe jest określenie zakresu pracy i wymiaru czasowego
  • wynagrodzenie godzinowe - ustalenie stawki wynagrodzenia godzinowego (stosowane, gdy nie jest możliwe określenie zakresu pracy i wymiaru czasowego)
  • wynagrodzenie podstawowe z ustaleniem dodatku za wynik sprawy (success fee) - ustalenie wynagrodzenia z jednoczesnym ustaleniem, że w przypadku uzyskania danego rozstrzygnięcia oprócz wynagrodzenia podstawowego zapłacą Państwo dodatek "za sukces" (w świetle Kodeksu etyki radcy prawnego niedopuszczalne jest ustalenie wynagrodzenia wyłącznie na podstawie success fee)
Jednocześnie informuję, że wysokość ustalanego wynagrodzenia ograniczona jest wysokością stawek minimalnych uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

CO WYRÓŻNIA USŁUGI RADCY PRAWNEGO?

ETYKA zawodowa

Jako radca prawny jestem zobowiązany do przestrzegania m.in. Kodeksu etyki radcy prawnego, który określa wiele aspektów wykonywania zawodu radcy prawnego. Kodeks ten ma na celu zagwarantowanie Państwu należytej pomocy prawnej.

TAJEMNICA ZAWODOWA

Jako radca prawny jestem zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej, czyli zachowania w tajemnicy przekazanych mi informacji czy dokumentów oraz prowadzonej z Państwem korespondencji na temat powierzonych spraw.

LOJALNOŚĆ

Jako radca prawny jestem zobowiązany do unikania konfliktu interesów, co oznacza w szczególności, że nie mogę reprezentować Państwa oraz Państwa przeciwników procesowych. Może się więc zdarzyć, że nie będę mógł poprowadzić Państwa spraw, jeżeli miałby wystąpić konflikt interesów z moimi dotychczasowymi Klientami.

UBEZPIECZENIE oc

Jako radca prawny podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonej pomocy prawnej.
Skip to content