Blog naszej kancelarii

Sukces kancelarii: odszkodowanie na ponad 200000 euro od ubezpieczyciela (szkoda transportowa)

ugoda pozasądowa z ubezpieczycielem
Czy można odzyskać od ubezpieczyciela ponad 200.000 euro odszkodowania? Odmowna decyzja ubezpieczeniowa jest zmorą nie tylko w przypadku zalanego mieszkania czy stłuczki samochodowej. Także przy ubezpieczeniach gospodarczych przedsiębiorcy nie mają łatwej przeprawy z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Merytoryczne i dobrze przeprowadzone postępowanie dotyczące likwidacji szkody oraz negocjacje potrafią jednak pomóc firmie uniknąć długoletniego sporu sądowego z ubezpieczalnią.

Spis treści

Sytuacja klienta kancelarii

Klient kancelarii sprowadzał do Polski urządzenia warte po 100.000 – 200.000 USD. Transport organizowała renomowana firma transportowo-spedycyjna. Przy większości transportów nie było problemów. Jednakże w przypadku 4 przesyłek doszło do powstania szkody. Urządzenia uległy uszkodzeniu i musiały zostać poddane szybkiej naprawie, aby klient nie został obciążony karami umownymi oraz odszkodowaniem przez swoich kontrahentów. Bezpośrednio po stwierdzeniu szkód klient zawiadomił spedytora, a ten – ubezpieczyciela. Pomimo prośby klienta, ubezpieczyciel nie zlecił rzeczoznawcy sporządzenia pilnej ekspertyzy i naprawa urządzeń została przeprowadzona bez wcześniejszych ekspertyz. Klient naszej kancelarii wyliczył, że poniesiona przez niego szkoda wynosi łącznie aż 277.342,58 euro.

Likwidacja szkody (reprezentacja przez radcę prawnego)

Klient zwrócić się o pomoc do radcy prawnego Rafała R. Wasilewskiego bezpośrednio po zgłoszeniu szkody. Wspólnie z klientem kancelaria zgromadziła materiał dowodowy na potrzeby wykazania szkody oraz jej wysokości, a także prowadziła korespondencję z ubezpieczycielem. Przedstawiony przez kancelarię materiał dowodowy wraz z argumentacją był na tyle przekonujący, że ubezpieczyciel przyjął swoją odpowiedzialność w odniesieniu do 2 szkód w całości i wypłacił klientowi 130.742,58 euro. Pozostałe dwie szkody – z uwagi na specyficzne okoliczności sprawy – zakończyły się wydaniem przez ubezpieczyciela decyzji odmownych. Towarzystwo ubezpieczeniowe stwierdziło, że klient nie zdołał wykazać, że szkoda nastąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej (w czasie przewodu), a ponadto wysokości szkody. Tym samym na etapie likwidacji szkody nie uwzględniono 146.600 euro.

Zawezwanie do próby ugodowej i negocjacje kancelarii

Wystąpienie przez klienta z pozwem przeciwko ubezpieczycielowi zmuszałoby go do wniesienia opłaty sądowej ponad 30.000 zł. Okoliczności wystąpienia szkody nie były jednoznaczne i radca prawny Rafał R. Wasilewski zaproponował klientowi podjęcie kroków ugodowych. W konsekwencji nasza kancelaria złożyła wniosek o zawezwanie ubezpieczyciela do próby ugodowej. Klient zamiast 30.000 zł zapłacił zaledwie 300 zł opłaty sądowej od tego wniosku. O ile ubezpieczyciel uprzednio był nieugięty, o tyle po złożeniu powyższego wniosku pojawiło się pole do negocjacji.

Ugoda – sukces

Pomimo tego, że posiedzenie pojednawcze nie odbyło się, kancelaria prowadziła z ubezpieczycielem rozmowy ugodowe. W wyniku działań kancelarii ubezpieczyciel zgodził się na uznanie swojej odpowiedzialności co do 50% dochodzonej szkody tj. 73.300 euro. Czy to dużo? Jest to 50:50. Takie też mogły być szanse procesowe, z uwagi na specyfikę okoliczności faktycznych sprawy. Postępowanie sądowe jednak wiązałoby się dla klienta z:

  • obowiązkiem wniesienia opłaty sądowej ponad 30.000 zł i zamrożenie tej kwoty (ponadto ryzyko straty w razie nieuwzględnienia pozwu)
  • oczekiwaniem zapewne kilku (3-5 lat) na zakończenie sprawy (zamrożenie środków, które mógł przeznaczyć na planowane inwestycje)
  • ryzykiem podzielenia przez sąd stanowiska ubezpieczyciela (brak uzyskania jakiegokolwiek odszkodowania)
  • ryzykiem zapłaty zwrotu kosztów procesu ubezpieczycielowi.

Powyższe kwestie i szczegółowa analiza sprawy skłoniła klienta kancelarii do zawarcia ugody na wypracowanych warunkach.

Podsumowanie

Na skutek reprezentacji w postępowaniu w sprawie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela oraz ugody klient naszej kancelarii uzyskał odszkodowanie w łącznej kwocie aż 204.042,58 euro (z 277.342,58 euro, tj. ponad 73,5% całej szkody) bez angażowania się w postępowanie sądowe. Nasza kancelaria radcy prawnego wspiera klientów nie tylko w prowadzeniu sporów przed sądami, ale także w prowadzeniu trudnych i skomplikowanych negocjacji i pertraktacji ugodowych i to nie tylko w Szczecinie.

To już kolejny sukces naszej kancelarii związany ze znacznymi środkami odzyskanymi dla klienta (o ugodzie, dzięki której klient uzyskał aż 580.000 zł więcej niż mu oferowano pisaliśmy tutaj).

Cieszymy się sukcesami naszych klientów, których częścią może być nasze merytoryczne wsparcie!

dr Rafał R. Wasilewski