Obszar działalności kancelarii prawnej dotyczy specjalizacji, które bazują na zdobytym wykształceniu, eksperckiej wiedzy wynikającej z pracy naukowej oraz praktycznym doświadczeniu. Kancelaria ma na celu zapewnienie Państwu kompleksowej pomocy prawnej, koncentrując się w swojej działalności zwłaszcza na tych dziedzinach, w których może w pełnym zakresie zaangażować wiedzę i doświadczenie zespołu kancelarii.

W tym zakresie kancelaria prawna oferuje Państwu pomoc z obszaru szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego, tj. prawa spółek, prawa umów handlowych, prawa przewozowego, prawa ubezpieczeniowego oraz innych szczegółowych gałęzi prawa, które regulują funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Do przykładowych obszarów praktyki w ramach prawa gospodarczego i handlowego należą:

 • pomoc w zakładaniu podmiotów gospodarczych
 • stała, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych (firm, spółek, spółdzielni, fundacji, wspólnot mieszkaniowych), urzędów, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek obejmująca kompleksowe wsparcie prawne (prawo korporacyjne, prawo pracy, reprezentację przed urzędami, dochodzenie należności etc.)
 • sprawy korporacyjne (sporządzanie projektów uchwał, protokołów, innych aktów prawnych korporacyjnych)
 • sprawy przewozowe (w tym CMR) - dochodzenie frachtu, przewoźnego, odszkodowania za utracony albo uszkodzony ładunek
 • sprawy budowlane - dochodzenie roszczeń w sporach z inwestorem, wykonawcą, podwykonawcą
 • postępowania w sprawie roszczeń od członków zarządu
 • sprawy z obszaru ochrony własności intelektualnej
 • postępowania o wyłączenie wspólnika
 • postępowania o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwał wspólników
 • przygotowanie umów gospodarczych
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami
 • kierowanie wezwań do zapłaty
 • postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • reprezentacja przed sądami i innymi organami, w tym również w toku kontroli

Jeżeli nie odnaleźli Państwo właściwego rodzaju sprawy, zapraszamy do kontaktu!

W tym zakresie kancelaria prawna oferuje Państwu pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, tj. prawa nieruchomości, prawa umów, prawa ubezpieczeniowego oraz innych szczegółowych gałęzi prawa, które regulują różne aspekty codziennego życia. Do przykładowych obszarów praktyki w ramach prawa cywilnego należą:

 • postępowania o odszkodowania za błędy medyczne
 • postępowania o odszkodowania za szkody i krzywdy powypadkowe (w tym przeciwko ubezpieczycielom z uwagi na zaniżone odszkodowania)
 • postępowania związane z umowami kredytowymi (kredyty frankowe CHF)
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy wynikające z umów (darowizny, pożyczki, roboty budowlane, najem)
 • sprawy wynikające z rękojmi oraz gwarancji
 • postępowania o odszkodowanie za zmarnowany urlop
 • sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie np. z nieruchomości
 • sprawy o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych albo spółdzielni
 • pomoc w ochronie przed egzekucją (postępowania przeciwegzekucyjne, o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego)
 • przygotowanie umów i innych dokumentów niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 • pomoc przy zawieraniu umów np. kupna mieszkania czy domu (weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, pomoc w negocjacji warunków umowy, wsparcie przy zawieraniu umowy przed notariuszem)
 • postępowania o upadłość konsumencką
 • sprawy o zachowek

Jeżeli nie odnaleźli Państwo właściwego rodzaju sprawy, zapraszamy do kontaktu!

W tym zakresie kancelaria prawna oferuje Państwu pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa konkurencji i konsumentów, tj. prawa antymonopolowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, publicznego prawa ochrony konsumenta, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym oraz innych szczegółowych gałęzi prawa, które regulują różne aspekty zachowania zasad uczciwej konkurencji. Do przykładowych obszarów praktyki w ramach prawa konkurencji i konsumentów należą:

 • postępowania o czyny nieuczciwej konkurencji
 • postępowania o nieuczciwe praktyki rynkowe
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (oraz postępowania odwoławcze): postępowania antymonopolowe, postępowania o praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych
 • postępowania o odszkodowanie z tytułu naruszenia reguł konkurencji
 • przygotowanie wzorców umów zawieranych z konsumentami
 • sprawy wynikające ze sporów z konsumentami

Jeżeli nie odnaleźli Państwo właściwego rodzaju sprawy, zapraszamy do kontaktu!

W tym zakresie kancelaria prawna oferuje Państwu pomoc w zakresie prawa zamówień publicznych. Do przykładowych obszarów praktyki w ramach prawa zamówień publicznych należą różnego rodzaju czynności wspierające Zamawiającego albo Wykonawcę, w tym m.in.:

 • przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, szczegółowej informacji o warunkach zamówienia (SIWZ) oraz projektu umowy
 • analiza ogłoszenia o zamówieniu publicznym, SIWZ i innej dokumentacji, pomoc w przygotowaniu oferty
 • pomoc w badaniu ofert
 • przygotowanie ogłoszenia o wyniku postępowania
 • analiza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem odwołania
 • przygotowanie odwołania albo odpowiedzi na odwołanie
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO)
 • przygotowanie skargi albo odpowiedzi na skargę
 • reprezentacja w postępowaniu skargowym

Jeżeli nie odnaleźli Państwo właściwego rodzaju sprawy, zapraszamy do kontaktu!

Oprócz usług z przedstawionych specjalizacji, kancelaria prawna dąży do zapewnienia Państwu kompleksowej pomocy prawnej, również w innych dziedzinach prawa, do których należą:

 • prawo rodzinne (zwłaszcza rozwody)
 • prawo pracy
 • prawo spadkowe
 • prawo administracyjne
 • prawo karne

W sprawach tych współpracujemy z innymi prawnikami (specjalistami z danej dziedziny spraw).

Jeżeli nie odnaleźli Państwo właściwego rodzaju sprawy, zapraszamy do kontaktu!

 • PRAWO GOSPODARCZE, HANDLOWE
 • PRAWO CYWILNE
 • PRAWO KONKURENCJI, KONSUMENTÓW
 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • POZOSTAŁE DZIEDZINY PRAWA

W tym zakresie kancelaria prawna oferuje Państwu pomoc z obszaru szeroko rozumianego prawa gospodarczego i handlowego, tj. prawa spółek, prawa umów handlowych, prawa przewozowego, prawa ubezpieczeniowego oraz innych szczegółowych gałęzi prawa, które regulują funkcjonowanie podmiotów gospodarczych. Do przykładowych obszarów praktyki w ramach prawa gospodarczego i handlowego należą:

 • pomoc w zakładaniu podmiotów gospodarczych
 • stała, bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych (firm, spółek, spółdzielni, fundacji, wspólnot mieszkaniowych), urzędów, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek obejmująca kompleksowe wsparcie prawne (prawo korporacyjne, prawo pracy, reprezentację przed urzędami, dochodzenie należności etc.)
 • sprawy korporacyjne (sporządzanie projektów uchwał, protokołów, innych aktów prawnych korporacyjnych)
 • sprawy przewozowe (w tym CMR) - dochodzenie frachtu, przewoźnego, odszkodowania za utracony albo uszkodzony ładunek
 • sprawy budowlane - dochodzenie roszczeń w sporach z inwestorem, wykonawcą, podwykonawcą
 • postępowania w sprawie roszczeń od członków zarządu
 • sprawy z obszaru ochrony własności intelektualnej
 • postępowania o wyłączenie wspólnika
 • postępowania o stwierdzenie nieważności albo uchylenie uchwał wspólników
 • przygotowanie umów gospodarczych
 • wsparcie w negocjacjach z kontrahentami
 • kierowanie wezwań do zapłaty
 • postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • reprezentacja przed sądami i innymi organami, w tym również w toku kontroli

Jeżeli nie odnaleźli Państwo właściwego rodzaju sprawy, zapraszamy do kontaktu!

W tym zakresie kancelaria prawna oferuje Państwu pomoc w obszarze szeroko rozumianego prawa cywilnego, tj. prawa nieruchomości, prawa umów, prawa ubezpieczeniowego oraz innych szczegółowych gałęzi prawa, które regulują różne aspekty codziennego życia. Do przykładowych obszarów praktyki w ramach prawa cywilnego należą:

 • postępowania o odszkodowania za błędy medyczne
 • postępowania o odszkodowania za szkody i krzywdy powypadkowe (w tym przeciwko ubezpieczycielom z uwagi na zaniżone odszkodowania)
 • postępowania związane z umowami kredytowymi (kredyty frankowe CHF)
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy wynikające z umów (darowizny, pożyczki, roboty budowlane, najem)
 • sprawy wynikające z rękojmi oraz gwarancji
 • postępowania o odszkodowanie za zmarnowany urlop
 • sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie np. z nieruchomości
 • sprawy o uchylenie uchwał wspólnot mieszkaniowych albo spółdzielni
 • pomoc w ochronie przed egzekucją (postępowania przeciwegzekucyjne, o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego)
 • przygotowanie umów i innych dokumentów niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 • pomoc przy zawieraniu umów np. kupna mieszkania czy domu (weryfikacja stanu prawnego nieruchomości, pomoc w negocjacji warunków umowy, wsparcie przy zawieraniu umowy przed notariuszem)
 • postępowania o upadłość konsumencką
 • sprawy o zachowek

Jeżeli nie odnaleźli Państwo właściwego rodzaju sprawy, zapraszamy do kontaktu!

W tym zakresie kancelaria prawna oferuje Państwu pomoc w obszarze szeroko rozumianego prawa konkurencji i konsumentów, tj. prawa antymonopolowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, publicznego prawa ochrony konsumenta, przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym oraz innych szczegółowych gałęzi prawa, które regulują różne aspekty zachowania zasad uczciwej konkurencji. Do przykładowych obszarów praktyki w ramach prawa konkurencji i konsumentów należą:

 • postępowania o czyny nieuczciwej konkurencji
 • postępowania o nieuczciwe praktyki rynkowe
 • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (oraz postępowania odwoławcze): postępowania antymonopolowe, postępowania o praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, postępowania w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych
 • postępowania przed Komisją Europejską i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • postępowania o odszkodowanie z tytułu naruszenia reguł konkurencji
 • przygotowanie wzorców umów zawieranych z konsumentami
 • sprawy wynikające ze sporów z konsumentami

Jeżeli nie odnaleźli Państwo właściwego rodzaju sprawy, zapraszamy do kontaktu!

W tym zakresie kancelaria prawna Państwu pomoc w obszarze prawa zamówień publicznych. Do przykładowych obszarów praktyki w ramach prawa zamówień publicznych należą różnego rodzaju czynności wspierające Zamawiającego albo Wykonawcę, w tym m.in.:

 • przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu publicznym, szczegółowej informacji o warunkach zamówienia (SIWZ) oraz projektu umowy
 • analiza ogłoszenia o zamówieniu publicznym, SIWZ i innej dokumentacji, pomoc w przygotowaniu oferty
 • pomoc w badaniu ofert
 • przygotowanie ogłoszenia o wyniku postępowania
 • analiza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod kątem odwołania
 • przygotowanie odwołania albo odpowiedzi na odwołanie
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO)
 • przygotowanie skargi albo odpowiedzi na skargę
 • reprezentacja w postępowaniu skargowym

Jeżeli nie odnaleźli Państwo właściwego rodzaju sprawy, zapraszamy do kontaktu!

Oprócz usług z przedstawionych specjalizacji, kancelaria prawna dąży do zapewnienia Państwu kompleksowej pomocy prawnej, również w innych dziedzinach prawa, do których należą:

 • prawo rodzinne (zwłaszcza rozwody)
 • prawo pracy
 • prawo spadkowe
 • prawo administracyjne
 • prawo karne

Kancelaria współpracuje z innymi prawnikami (specjalistami z danej dziedziny spraw).

Jeżeli nie odnaleźli Państwo właściwego rodzaju sprawy, zapraszamy do kontaktu!

Skip to content