Nasza specjalizacja Twój sukces

Mówi się, że specjalizacja to klucz do sukcesu. Nasza kancelaria prawna troszczy się o to, aby wiedza i doświadczenie zespołu pozwalały Klientom na otrzymanie najwyższej jakości usług prawnych. Uważamy, że obecnie prawnicy koncentrować się na posiadaniu eksperckiej wiedzy w poszczególnych wybranych dziedzinach prawa, a “kompleksowa” obsługa prawna powinna polegać na współpracy specjalistów ze swoich dziedzin. Nasza filozofia skutkuje tym, że w naszej Kancelarii zajmujemy się przede wszystkim szeroko rozumianym prawem gospodarczym i cywilnym. Nasi Klienci nie są jednak pozostawieniu sami sobie w innych kwestiach prawnych – mamy przyjemność współpracować przy rozwikływaniu problemów naszych Klientów np. rodzinnych czy karnych, korzystamy z wiedzy i doświadczenia innych kancelarii radcowskich czy adwokackich.

żarówka
koła zębate

Prawo gospodarcze obejmuje swoim zakresem różne bardziej szczegółowe dziedziny prawa, które wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. W naszej kancelarii podchodzimy do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób kompleksowy, zajmując się takimi obszarami prawa jak m.in.:

 • prawo umów handlowych (w tym np. umowy dotyczące nieruchomości komercyjnych)
 • prawo budowlane i umowy o roboty budowlane
 • prawo przewozowe (w tym przewozy międzynarodowe na podstawie konwencji CMR)
 • prawo przemysłowe (np. przemysł maszynowy, przemysł morski)
 • prawo dla e-commerce
 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej
 • wsparcie w negocjacjach i windykacji należności
sala konferencyjna

Stała obsługa prawna powierzona kancelarii jest znaczącym ułatwieniem dla przedsiębiorców, spółek oraz różnego rodzaju instytucji, urzedów a nawet organizacji pozarządowych. :

 • prawo spółek handlowych (np. umowy spółki, uchwały)
 • postępowanie rejestrowe
 • przekształcenia spółek
 • postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • spory między spółką czy wspólnikami lub członkami organów
prawo-spółek

Nasi Klienci często prowadzą działalność gospodarczą w formie spółek handlowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna…). Nie jest tak zawsze – niektórzy przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą indywidualną (jednoosobowa działalność gospodarcza) albo na podstawie umowy spółki (spółka cywilna). Wspieramy naszych Klientów przy wyborze formy prowadzonej działalności gospodarczej, jak również na wszystkich etapach jej prowadzenia. W szczególności pomagamy w takich kwestiach jak:

 • prawo spółek handlowych (np. umowy spółki, uchwały)
 • postępowanie rejestrowe
 • przekształcenia spółek
 • postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • spory między spółką czy wspólnikami lub członkami organów
grafika przedstawiająca szachy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z nawiązywaniem różnych relacji z innymi przedsiębiorcami oraz klientami (konsumentami). Trzeba także pamiętać, że prowadzenie firmy wymaga spełnienia różnych wymogów prawnych, a niektóre ustawy wprowadzają pewne zakazy (np. zakaz porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, naruszania zbiorowych interesów konsumentów), których złamanie może wiązać się z dotkliwą sankcją. Nasza kancelaria wspiera Klientów w takich sprawach jak::

 • reprezentacja w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
 • przygotowanie odwołań od decyzji Prezesa UOKiK i reprezentacja w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK)
 • dochodzenie roszczeń z tytuł€ czynów nieuczciwej konkurencji
 • sprawy z zakresu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym
 • sprawy związane z zatorami płatniczymi
 • sprawy z zakresu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej
 • opracowanie lub weryfikacja dokumentacji w obrocie konsumenckim (np. regulaminy, wzorce umowne)
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego
grafika przedstawiająca ikonkę koszyka i ręki na tle klawiatury

W swojej bieżącej działalności kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. Wspieramy Klientów zarówno na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej, jak i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz podczas realizacji umowy. Przykładowo kancelaria zajmuje się takimi sprawami jak:

 • weryfikacja i pomoc w opracowaniu SWZ oraz innych dokumentów postępowania
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych
 • opracowanie opinii prawnych w sprawie stosowania Prawa zamówień publicznych (p.z.p.)
 • weryfikacja i pomoc w sporządzeniu ofert
 • sporządzenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), a także reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • reprezentacja w polubownym rozwiązaniu sporu (reprezentacja przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej)
 • przygotowanie skargi na orzeczenie KIO i reprezentacja przed sądem zamówień publicznych
 • reprezentacja w toku kontroli zamówień publicznych
 • dochodzenie roszczeń z tytułu umów o zamówienie publiczne (kary umowne, odszkodowanie)
grafika przedstawiająca wieczorny widok na miasto, w pierwszym planie dom jednorodzinny z zapalonymi światłami

Oprócz spraw z zakresu prawa gospodarczego kancelaria pomaga Klientom w różnego rodzaju sprawach cywilnych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W szczególności pomagamy w zakresie prawa nieruchomości, prawa medycznego oraz dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień. Do przykładowych spraw, jakimi się zajmujemy, zaliczyć można:

 • prawo medyczne: zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny (błąd w sztuce lekarskiej, zakażenia szpitalne)
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych
 • sprawy związane z naruszeniem dóbr osobistych (w tym dochodzenie zadośćuczynienia)
 • prawo nieruchomości: wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • prawo spadkowe: sprawy o zachowek
 • dochodzenie zwrotu pożyczki
 • odwołanie darowizny
 • prawo autorskie: dochodzenie roszczeń z tytułu prawa autorskiego
 • prawo ubezpieczeń: dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli