DANE OSOBOWE / RODO

Szanowni Państwo,

pragnę zapewnić, że troska o Państwa dane osobowe jest dla mnie ważna. Dlatego wdrażam rozwiązania, które mają na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed niepowołanym dostępem. Poniżej znajdą Państwo zwięźle przedstawione informacje wymagane na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE seria L poz. 119) – dalej: RODO:

 1. administrator danych osobowych: Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał R. Wasilewski, ul. Tkacka 55, 70-556 Szczecin, NIP 955-223-52-89, kancelaria@radcawasilewski.pl
 2. cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: podjęcie czynności przed zawarciem umowy, a po jej zawarciu realizacja zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi podjęcie czynności w celu zawarcia umowy (wymóg zawarcia umowy)
 4. dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: podmioty zajmujące się obsługą księgową lub rachunkową administratora, podmioty zajmujące się obsługą systemów teleinformatycznych administratora (w tym usługi poczty elektronicznej), podmiotom współpracującym z administratorem w celu zawarcia lub realizacji umowy, ewentualnie innym podmiotom, którym udostępnienie danych będzie w konkretnym przypadku niezbędne w celu realizacji umowy
 5. administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
 6. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. świadczenia usług w zakresie doradztwa i obsługi prawnej oraz upływu okresu przedawnień wzajemnych roszczeń stron tych stosunków prawnych
 7. przysługujące prawa: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
PLIKI COOKIES
 1. Strona www.radcawasilewski.pl („Serwis”) wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pozwalają one na identyfikację komputera lub innego urządzenia, z którego Użytkownik wszedł na stronę.
 3. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu dopasowania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto są one również wykorzystywane do przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu uważa się zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 5. Pliki cookies, z których korzysta Serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione partnerom Serwisu, szczególnie w celach analitycznych.
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies oraz usunąć pliki cookies. Inne dostępne opcje może sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 7. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Informacje o plikach cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

PERSONAL DATA / GDPR

Dear Sir or Madam,

I would like to assure you that taking care of your personal data is important to me. That is why I implement solutions that are designed to protect your personal data against unauthorized access. Below you will find briefly the information required pursuant to art. 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (Official Journal of the EU L series item 119) – hereinafter: GDPR:

 1. personal data administrator: Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał R. Wasilewski, ul. Tkacka 55, 70-556 Szczecin, NIP 955-223-52-89, kancelaria@radcawasilewski.pl
 2. purpose and legal basis for the processing of personal data: taking action before the conclusion of the contract, and after its conclusion the implementation of the concluded contract (Art. 6 par.1 b GDPR)
 3. providing personal data is voluntary, but failure to provide it will prevent you from taking steps to conclude the contract (requirement to conclude the contract)
 4. personal data may be made available to the following entities: entities dealing with the administrator’s accounting or accounting services, entities dealing with the operation of the administrator’s IT systems (including e-mail services), entities cooperating with the administrator in order to conclude or perform the contract, or other entities to whom data sharing will be necessary in order to perform the contract
 5. the administrator does not intend to transfer personal data to a third country or an international organization, does not use automated decision making or profiling
 6. personal data will be processed for the period necessary to achieve the purpose of processing, i.e. the provision of legal advice and services as well as the expiry of the limitation period for mutual claims of the parties to these legal relationships
 7. rights: request from the administrator access to personal data, the right to rectify it, delete or limit processing, the right to object to the processing, the right to transfer data, the right to withdraw consent at any time, the right to lodge a complaint to the supervisory body – the President Office for Personal Data Protection.
COOKIES
 1. Website www.radcawasilewski.pl (the “Website”) uses cookies.
 2. Cookies are IT data that are stored on the User’s end device. They allow identification of the computer or other device from which the User entered the website.
 3. The website operator uses cookies to adjust the content of the Website to the User’s individual preferences. In addition, they are also used to prepare statistics to help learn the preferences and behavior of Users. The analysis of these statistics is anonymous and allows you to customize the content and appearance of the site.
 4. Using the Website is considered as consent to the use of cookies.
 5. Cookies used by the Website (placed on the User’s end device) may be made available to the Website’s partners, especially for analytical purposes.
 6. The User may change his browser settings at any time to block cookies and delete cookies. Other available options can be checked in the settings of your web browser.
 7. Please note that most browsers by default are set to accept cookies on the end device.
 8. The Website Operator informs that restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website’s pages.

Information about cookies in popular web browsers:

Informacje o plikach cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

PERSONENBEZOGENE DATEN / DSGVO

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich möchte Ihnen versichern, dass mir die Pflege Ihrer persönlichen Daten wichtig ist. Deshalb implementiere ich Lösungen, die Ihre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff schützen sollen. Nachfolgend finden Sie kurz die gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (Amtsblatt der EU) L-Serie Punkt 119) – im Folgenden: DSGVO:

 1. Administrator für personenbezogene Daten: Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał R. Wasilewski, ul. Tkacka 55, 70-556 Szczecin, NIP 955-223-52-89, kancelaria@radcawasilewski.pl
 2. Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten: Ergreifen von Maßnahmen vor Vertragsabschluss und nach dessen Abschluss die Ausführung des abgeschlossenen Vertrags (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO)
 3. Die Angabe personenbezogener Daten ist freiwillig. Wenn Sie diese nicht angeben, können Sie keine Schritte zum Abschluss des Vertrags unternehmen (Voraussetzung für den Abschluss des Vertrags).
 4. Personenbezogene Daten können folgenden Stellen zur Verfügung gestellt werden: Stellen, die sich mit den Buchhaltungs- oder Buchhaltungsdiensten des Administrators befassen, Stellen, die sich mit dem Betrieb der IT-Systeme des Administrators befassen (einschließlich E-Mail-Dienste), Stellen, die mit dem Administrator zusammenarbeiten, um den Vertrag abzuschließen oder auszuführen, oder andere Stellen, an die Daten ausgetauscht werden wird notwendig sein, um den Vertrag auszuführen
 5. Der Administrator beabsichtigt nicht, personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übertragen. Er verwendet keine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profilerstellung
 6. Personenbezogene Daten werden für den Zeitraum verarbeitet, der zur Erreichung des Verarbeitungszwecks erforderlich ist, d. h. für die Bereitstellung von Rechtsberatung und -dienstleistungen sowie für den Ablauf der Verjährungsfrist für gegenseitige Ansprüche der Parteien dieser Rechtsbeziehungen
 7. Rechte: Antrag des Administrators auf Zugang zu personenbezogenen Daten, Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung, Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Recht auf Datenübertragung, Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung, Recht auf Einreichung einer Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde – dem Präsidenten Amt für den Schutz personenbezogener Daten.
COOKIES
 1. Die Website www.radcawasilewski.pl (die “Website”) verwendet Cookies.
 2. Cookies sind IT-Daten, die auf dem Endgerät des Benutzers gespeichert werden. Sie ermöglichen die Identifizierung des Computers oder eines anderen Geräts, von dem aus der Benutzer die Website aufgerufen hat.
 3. Der Website-Betreiber verwendet Cookies, um den Inhalt der Website an die individuellen Vorlieben des Benutzers anzupassen. Darüber hinaus werden sie auch zur Erstellung von Statistiken verwendet, um die Einstellungen und das Verhalten der Benutzer zu lernen. Die Analyse dieser Statistiken ist anonym und ermöglicht es Ihnen, den Inhalt und das Erscheinungsbild der Website anzupasse
 4. Die Nutzung der Website gilt als Zustimmung zur Verwendung von Cookies.
 5. Von der Website verwendete Cookies (auf dem Endgerät des Benutzers abgelegt) können den Partnern der Website insbesondere zu Analysezwecken zur Verfügung gestellt werden.
 6. Der Benutzer kann seine Browsereinstellungen jederzeit ändern, um Cookies zu blockieren und Cookies zu löschen. Andere verfügbare Optionen können in den Einstellungen Ihres Webbrowsers überprüft werden.
 7. Bitte beachten Sie, dass die meisten Browser standardmäßig Cookies auf dem Endgerät akzeptiere
 8. Der Website-Betreiber informiert, dass Einschränkungen bei der Verwendung von Cookies einige der auf den Seiten der Website verfügbaren Funktionen beeinträchtigen können.

Informationen zu Cookies in gängigen Webbrowsern:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac