Blog naszej kancelarii

Prelekcja Zamówienia publiczne w dobie pandemii koronawirusa…

Podczas dzisiejszej (17 kwietnia 2020 r.) e-konferencji radca prawny dr Radek Rafał Wasilewski w wygłosił prelekcję na temat Zamówienia publiczne w dobie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) – wybrane zagadnienia nowych regulacji prawnych. Organizatorem konferencji było Wydawnictwo Naukowe Think&Make.

Spis treści

Podczas dzisiejszej (17 kwietnia 2020 r.) e-konferencji radca prawny dr Radek Rafał Wasilewski w wygłosił prelekcję na temat Zamówienia publiczne w dobie pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2) – wybrane zagadnienia nowych regulacji prawnych. Organizatorem konferencji było Wydawnictwo Naukowe Think&Make.

Konferencja naukowa odbywała się za pośrednictwem aplikacji MS Teams z transmisją live przez portal Facebook. W ramach konferencji zorganizowano panel ekspercki, w którym prelekcje wygłosili: dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ, Marek Tatała (Forum Obywatelskiego Rozwoju), dr Anna Kanarek-Równicka, dr Marcin Łukaszewski oraz dr Radek Rafał Wasilewski, radca prawny.

W swojej prelekcji dr Radek Rafał Wasilewski, radca prawny, zaprezentował najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące zamówień publicznych, wprowadzone na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374), ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 567) oraz ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

W szczególności prelekcja obejmowała przedstawienie wyłączenia zastosowania przepisów regulujących zamówienia publiczne (ustawy – Prawo zamówień publicznych) na podstawie art. 6 ustawy z 2 marca 2020 r. oraz art. 46c ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239).

Dalsza część wystąpienia prezentowała zamówienia publiczne przez pryzmat rozwiązań wprowadzonych ustawą z 31 marca 2020 r., która do ustawy z 2 marca 2020 r. wprowadziła m.in. art. 15r i nast., a które obejmują: procedurę informowania się przez strony umowy o zamówienie publiczne o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić, regulację dotycząca zmiany umowy z uwagi na ww. okoliczności, możliwość nieustalania i niedochodzenia należności z tytułu umowy o zamówienie publiczne z uwagi na ww. okoliczności, a także zwolnienie od odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w powyższych dwóch przypadkach oraz wyłączenie odpowiedzialności karnej na podstawie art. 296 k.k. (nadużycie zaufania).