dr Radek Rafał Wasilewski, radca prawny – właściciel (założyciel) kancelarii prawnej

“Jestem doktorem nauk prawnych, a także aktywnym zawodowo radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie (nr wpisu Sz-1610).

Zarówno naukowo, jak i zawodowo zajmuję się przede wszystkim prawnymi aspektami działalności gospodarczej, czyli prawem gospodarczym oraz szeroko rozumianym prawem cywilnym.

Na moje doświadczenie w branży prawniczej składa się własna praktyka prawnicza (prowadzenie kancelarii), praca w kancelariach prawnych, ponad 4-letnia praca w Sądzie Okręgowym w Szczecinie oraz liczne praktyki w Polsce i w Niemczech. Dzięki temu posiadam szerokie spojrzenie na Państwa sytuację – oceniam ją jednocześnie z perspektywy Państwa doradcy czy pełnomocnika oraz z perspektywy sądu. Dlatego przekazuję Państwu nie tylko najbardziej korzystne według mnie warianty rozwiązań, lecz także informuję, jak dane zagadnienie wygląda z pozycji sądu.

Oprócz wykonywania zawodu radcy prawnego pracuję jako adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim. Prowadzę zajęcia z zakresu np. prawa gospodarczego i konsumenckiego. Biorę udział w konferencjach naukowych, projektach naukowych, publikuję artykuły, glosy i inne prace naukowe. Za swoje osiągnięcia uzyskałem dotychczas m.in. I miejsce w Konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego (2018), wyróżnienie pracy magisterskiej (2014), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013) oraz inne nagrody i stypendia.

Posługuję się biegle językiem niemieckim (certyfikat C2). Znam też język angielski.”

 • uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych - rozprawa doktorska "Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów"
 • ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • ukończyłem studia podyplomowe Zamówień Publicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia certyfikowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • uzyskałem tytuł zawodowy magistra prawa, kończąc z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  w trakcie studiów uczestniczyłem w wymianie studenckiej ERASMUS na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Rostocku (Juristische Fakultät, Universität Rostock)
 • ukończyłem certyfikowane studium podstaw prawa niemieckiego "Grundkenntnisse im deutschen Recht" na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (Juristische Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin)
 • w okresie zatrudnienia w Sądzie Okręgowym w Szczecinie uczestniczyłem w wielu szkoleniach prawniczych, w tym organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury

 • samodzielnie wykonuję zawód radcy prawnego
 • jestem zatrudniony jako adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim - pracuję naukowo i prowadzę zajęcia dla studentów (np. prawo gospodarcze, prawo konsumenckie), jestem opiekunem naukowym Koła Naukowego Prawa Gospodarczego
 • pracowałem w Sądzie Okręgowym w Szczecinie jako asystent sędziego w wydziale cywilnym oraz wydziale gospodarczym - przygotowując projekty wyroków, postanowień, uzasadnień i wykonując inne czynności, zdobyłem solidne doświadczenie (zwłaszcza procesowe) w wielu różnorodnych sprawach cywilnych i gospodarczych
 • wcześniej pracowałem, m.in. jako aplikant radcowski, w kancelariach radcowskich, w których zdobyłem doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, głównie z branży transportowej, finansowo-ubezpieczeniowej, budowlanej, i innych podmiotów, np. urzędów, instytucji i innego rodzaju podmiotów publicznych, a także klientów indywidualnych
 • doświadczenie zdobywałem także w ramach licznych praktyk w np. polskich i niemieckich kancelariach, Ambasadzie RP w Berlinie, Ministerstwie Sprawiedliwości Kraju Brandenburgii w Poczdamie (Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Potsdam), niemieckich sądach (Amtsgericht Rostock, Sozialgericht Kassel)

Jestem autorem (w tym współautorem) kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących prawa. Oto kilka przykładowych publikacji:

 • Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2020 (C.H. Beck)
 •  
 • Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą według ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) przez pryzmat zasad techniki prawodawczej, "Przegląd Legislacyjny" 2020, nr 1
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r., III SK 23/15, Wywołanie przez kontrolowanego przedsiębiorcę konieczności dokonania przez Prezesa UOKiK dodatkowych czynności dla zapoznania się z treścią dokumentów jako brak współdziałania kontrolowanego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2018, nr 1
 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako fakt powszechnie znany - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.11.2014 r., III CSK 254/13, "Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach" 2017, nr 2
 • Zamówienia publiczne a społeczna i zawodowa sytuacja osób z niepełnosprawnościami, [w:] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25 lat systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej w Polsce, red. M. Garbat, M.A. Paszkowicz, Zielona Góra 2017
 • Skarga na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w uzasadnieniu wyrok. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.02.2016 r. (III CZP 111/15), "Finanse Komunalne" 2016, nr 10
 • Jurydyzacja wykładni prawa na gruncie art. 3 i art. 4 projektu Kodeksu cywilnego z 2008 roku, "Przegląd Legislacyjny" 2016, nr 1 (współautor: J. Uniejewski)
 • Ciężar dowodu w kwestii rażąco niskiej ceny w sądowej kontroli zamówień publicznych w postępowaniu skargowym (po nowelizacji z 2014 r.), [w:] Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego, red. D. Lambrecht-Halla, P. Szymański, Szczecin 2016 (współautor: E. Zawadzka)
 • Ochrona konkurencji i konsumentów na rynku usług bankowych w świetle orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, [w:] Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. T 1, red. E. Kowalewska, P. Mańczyk, Szczecin 2015

Dotychczas brałem czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Podczas tych wydarzeń miałem przyjemność zaprezentować - przykładowo - następujące wystąpienia:

 • Dylematy wykładni prawa na kanwie zasad postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Dyskursy Prawne i Prawnicze. Wykładnia prawa w teorii i praktyce”, org. Koło Naukowe Prolepsis, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 27 maja 2019 r.
 • Abuse of contractual advantage on the market of agricultural products and food – the evolution of competition law in the context of public law / 7th Annual International Conference on Comparative Law „Evolution of Law (?!)”, org. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa, 9 czerwca 2017 r.

 • Zasada równości i niedyskryminacji wykonawców w perspektywie polskiego, unijnego i australijskiego prawa zamówień publicznych / IX. International Conference: Systems of Protection of Human Rights in Europe and in Australia & Oceania – Universal’s Context – Regional’s Specific – Implementations' Conditioning, org. Uuniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich, Warszawa, 24-25 kwietnia 2017 r.
 • Zwolnienie od odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej za utratę lub uszkodzenie ładunku według Kodeksu morskiego / 4. Międzynarodowy Kongres Morski Młodych „Młodzi na Fali”, org. Fundacja Kongres Morski, Szczecin, 7 czerwca 2016 r.
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert – płaszczyzna rozwoju konkurencji czy realizacja polityki społecznej? / II Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Reforma prawa zamówień publicznych” - Sektor użyteczności publicznej i PPP, org. Centrum Zamówień Publicznych i PPP, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 8 października 2015 r.
 • Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach z zakresu ochrony konkurencji / „Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki VII edycja”, org. CreativeTime, Kraków, 6 grudnia 2014 r.
 • Charakter i zakres odpowiedzialności konsorcjantów w świetle ustawy – Prawo zamówień publicznych / Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzi dla nauki” Ekonomia – Prawo – Nauki Społeczne i Przyrodnicze, org. Instytut Ekonomiczno-Społeczny w Kamieńcu Wrocławskim, Karpacz-Drezno, 20-22 listopada 2014 r.

Oprócz przynależności do samorządu zawodowego radców prawnych, należę do następujących organizacji:

 • Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
 • Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych

Biegle posługuję się językiem niemieckim. Posiadam certyfikat językowy Goethe-Zertifikat-C2 Großes Deutsches Sprachdiplom. Dzięki nauce w Niemczech oraz odbytym tam praktykom posługuję się również niemieckim językiem prawniczym. Dzięki znajomości języka niemieckiego posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców z obszaru niemieckojęzycznego (głównie Niemiec, Austrii, Szwajcarii).

Znam także język angielski, który również wykorzystuję w pracy zawodowej.

 • WYKSZTAŁCENIE
 • DOŚWIADCZENIE
 • uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych - rozprawa doktorska "Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów"
 • ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
 • ukończyłem studia podyplomowe Zamówień Publicznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - studia certyfikowane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • uzyskałem tytuł zawodowy magistra prawa, kończąc z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  w trakcie studiów uczestniczyłem w wymianie studenckiej ERASMUS na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Rostocku (Juristische Fakultät, Universität Rostock)
 • ukończyłem certyfikowane studium podstaw prawa niemieckiego "Grundkenntnisse im deutschen Recht" na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie (Juristische Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin)
 • w okresie zatrudnienia w Sądzie Okręgowym w Szczecinie uczestniczyłem w wielu szkoleniach prawniczych, w tym organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
 • samodzielnie wykonuję zawód radcy prawnego
 • jestem zatrudniony jako adiunkt na Uniwersytecie Szczecińskim - pracuję naukowo i prowadzę zajęcia dla studentów (np. prawo gospodarcze, prawo konsumenckie), jestem opiekunem naukowym Koła Naukowego Prawa Gospodarczego
 • pracowałem w Sądzie Okręgowym w Szczecinie jako asystent sędziego w wydziale cywilnym oraz wydziale gospodarczym - przygotowując projekty wyroków, postanowień, uzasadnień i wykonując inne czynności, zdobyłem solidne doświadczenie (zwłaszcza procesowe) w wielu różnorodnych sprawach cywilnych i gospodarczych
 • wcześniej pracowałem, m.in. jako aplikant radcowski, w kancelariach radcowskich, w których zdobyłem doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, głównie z branży transportowej, finansowo-ubezpieczeniowej, budowlanej, i innych podmiotów, np. urzędów, instytucji i innego rodzaju podmiotów publicznych, a także klientów indywidualnych
 • doświadczenie zdobywałem także w ramach licznych praktyk w np. polskich i niemieckich kancelariach, Ambasadzie RP w Berlinie, Ministerstwie Sprawiedliwości Kraju Brandenburgii w Poczdamie (Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Potsdam), niemieckich sądach (Amtsgericht Rostock, Sozialgericht Kassel)
 • WYBRANE PUBLIKACJE
 • WYBRANE KONFERENCJE
 • CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH
 • JĘZYKI OBCE

Jestem autorem (w tym współautorem) kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących prawa. Oto kilka przykładowych publikacji:

 • Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2020 (C.H. Beck)
 • Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą według ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) przez pryzmat zasad techniki prawodawczej, "Przegląd Legislacyjny" 2020, nr 1
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r., III SK 23/15, Wywołanie przez kontrolowanego przedsiębiorcę konieczności dokonania przez Prezesa UOKiK dodatkowych czynności dla zapoznania się z treścią dokumentów jako brak współdziałania kontrolowanego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2018, nr 1
 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako fakt powszechnie znany - glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.11.2014 r., III CSK 254/13, "Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach" 2017, nr 2
 • Zamówienia publiczne a społeczna i zawodowa sytuacja osób z niepełnosprawnościami, [w:] Osoby z niepełnosprawnościami w polityce społecznej. T. 2: 25 lat systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej w Polsce, red. M. Garbat, M.A. Paszkowicz, Zielona Góra 2017
 • Skarga na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w uzasadnieniu wyrok. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.02.2016 r. (III CZP 111/15), "Finanse Komunalne" 2016, nr 10
 • Jurydyzacja wykładni prawa na gruncie art. 3 i art. 4 projektu Kodeksu cywilnego z 2008 roku, "Przegląd Legislacyjny" 2016, nr 1 (współautor: J. Uniejewski)
 • Ciężar dowodu w kwestii rażąco niskiej ceny w sądowej kontroli zamówień publicznych w postępowaniu skargowym (po nowelizacji z 2014 r.), [w:] Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego, red. D. Lambrecht-Halla, P. Szymański, Szczecin 2016 (współautor: E. Zawadzka)
 • Ochrona konkurencji i konsumentów na rynku usług bankowych w świetle orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, [w:] Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych. T 1, red. E. Kowalewska, P. Mańczyk, Szczecin 2015

Dotychczas brałem czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych. Podczas tych wydarzeń miałem przyjemność zaprezentować - przykładowo - następujące wystąpienia:

 • Dylematy wykładni prawa na kanwie zasad postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów / Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Dyskursy Prawne i Prawnicze. Wykładnia prawa w teorii i praktyce”, org. Koło Naukowe Prolepsis, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 27 maja 2019 r.
 • Abuse of contractual advantage on the market of agricultural products and food – the evolution of competition law in the context of public law / 7th Annual International Conference on Comparative Law „Evolution of Law (?!)”, org. Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa, 9 czerwca 2017 r.

 • Zasada równości i niedyskryminacji wykonawców w perspektywie polskiego, unijnego i australijskiego prawa zamówień publicznych / IX. International Conference: Systems of Protection of Human Rights in Europe and in Australia & Oceania – Universal’s Context – Regional’s Specific – Implementations' Conditioning, org. Uuniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich, Warszawa, 24-25 kwietnia 2017 r.
 • Zwolnienie od odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej za utratę lub uszkodzenie ładunku według Kodeksu morskiego / 4. Międzynarodowy Kongres Morski Młodych „Młodzi na Fali”, org. Fundacja Kongres Morski, Szczecin, 7 czerwca 2016 r.
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert – płaszczyzna rozwoju konkurencji czy realizacja polityki społecznej? / II Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Reforma prawa zamówień publicznych” - Sektor użyteczności publicznej i PPP, org. Centrum Zamówień Publicznych i PPP, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 8 października 2015 r.
 • Postępowanie odwoławcze od decyzji Prezesa UOKiK w sprawach z zakresu ochrony konkurencji / „Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki VII edycja”, org. CreativeTime, Kraków, 6 grudnia 2014 r.
 • Charakter i zakres odpowiedzialności konsorcjantów w świetle ustawy – Prawo zamówień publicznych / Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Młodzi dla nauki” Ekonomia – Prawo – Nauki Społeczne i Przyrodnicze, org. Instytut Ekonomiczno-Społeczny w Kamieńcu Wrocławskim, Karpacz-Drezno, 20-22 listopada 2014 r.

Oprócz przynależności do samorządu zawodowego radców prawnych, należę do następujących organizacji:

 • Stowarzyszenie Prawa Konkurencji
 • Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych

Biegle posługuję się językiem niemieckim. Posiadam certyfikat językowy Goethe-Zertifikat-C2 Großes Deutsches Sprachdiplom. Dzięki nauce w Niemczech oraz odbytym tam praktykom posługuję się również niemieckim językiem prawniczym. Dzięki znajomości języka niemieckiego posiadam doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców z obszaru niemieckojęzycznego (głównie Niemiec, Austrii, Szwajcarii).

Znam także język angielski, który również wykorzystuję w pracy zawodowej.

Skip to content