nasza kancelaria prawna

Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał R. Wasilewski

Co wyróżnia naszą kancelarię prawną?

Kancelaria Radcy Prawnego dr Rafał R. Wasilewski powstała z myślą o tym, aby zapewnić swoim Klientom profesjonalną pomoc prawną. Liczy się dla nas indywidualne podejście, partnerstwo oraz zaangażowanie. Prawo nie jest dla nas tylko instrumentem do osiągania celu - prawo to nasza pasja, dlatego wciąż podnosimy nasze kwalifikacje oraz mówimy i piszemy o prawie. Mamy na koncie liczne publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach naukowych i branżowych oraz wystąpienia w mediach (opinie, artykuły). Uczestniczymy także w organizacjach naukowych, prawniczych oraz gospodarczych, w tym także o zasięgu międzynarodowym

Kompetencje i wiedza

Działalność naukowa i ekspercka

Ubezpieczenie OC (ponad ubezpieczenie obowiązkowe)

Pasja do prawa

Partnerstwo i zaangażowanie

System CMR dla Klientów

Zespół naszej kancelarii

Nasza kancelaria prawna to przede wszystkim ludzie. Kompetencje, doświadczenie i umiejętności, to to, co wpływa na poziom naszych usług prawnych. Oprócz stałego zespołu, nasza kancelaria prawna współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi i innymi przedstawicielami zawodów prawniczych w Polsce i za granicą

dr Rafał R. Wasilewski, radca prawny

Radca prawny dr Rafał R. Wasilewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego - tytuł zawodowy magistra prawa uzyskał z oceną bardzo dobrą oraz wyróżnieniem za działalność naukową. W okresie studiów uczestniczył w zagranicznej wymianie studenckiej ERASMUS (Wydział Prawa Uniwersytetu w Rostocku, Niemcy) oraz ukończył semestralne studium podstaw prawa niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (Niemcy). Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich podjął studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, które ukończył z bardzo dobrymi wynikami. Odbył również studia podyplomowe zamówień publicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Stopień naukowy doktora w dyscyplinie prawo zdobył na podstawie rozprawy doktorskiej Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2019-2022 był zatrudniony jako adiunkt w zakresie prawa gospodarczego publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Następnie był wykładowcą w ramach studiów podyplomowych (2022), szkoleniowcem w ramach kursów/szkoleń (od 2022). W 2023 r. prowadził zajęcia z wybranych zagadnień postępowania cywilnego w ramach aplikacji kuratorskiej (Akademia Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie). Doświadczenie prawnicze zdobywał w Polsce oraz w Niemczech w sądach, organach administracji oraz kancelariach prawnych i przedsiębiorstwach. Kancelarię założył w 2019 r. Biegle posługuje się językiem niemieckim, włada również językiem angielskim. Jako radca prawny jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.

Publikacje

Zespół naszej kancelarii prawnej aktywnie udziela się w dyskursie prawniczym, kształtując poprzez liczne publikacje naukowe doktrynę prawa. Publikacje naukowe w renomowanych czasopismach prawniczych i uznanych specjalistycznych wydawnictwach prawniczych stanowią potwierdzenie, że dogłębnie znamy prawo i jesteśmy gotowi nasze stanowisko na jego temat wyrażać publicznie, niejednokrotnie wskazując na istniejące problemy i postulując zmiany w prawie. Jednocześnie mamy świadomość tego, że wiedza o prawie zawarta wyłącznie w pracach naukowych ma niewielki wymiar praktyczny dla szerszego grona odbiorców. Nasza codzienna działalność polega również na popularyzacji wiedzy o prawie. Jako eksperci opisujemy zmiany w prawie, komentujemy najważniejsze orzeczenia sądowe, wyjaśniamy prawo w praktyce oraz przedstawiamy opinie o konkretnych zagadnieniach prawnych w prasie - zarówno tej tradycyjnej, jak i w mediach społecznościowych czy za pośrednictwem portali informacyjnych i specjalistycznych/branżowych. 

Publikacje naukowe (wybrane)

 1. R.R. Wasilewski, Relacja zasad procesowych Prawa przedsiębiorców oraz ogólnych zasad Kodeksu postępowania administracyjnego , Państwo i Prawo 2022, nr 12
 2. R.R. Wasilewski, Ugoda w sprawie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zagadnienia wybrane, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2022, nr 3
 3. R.R. Wasilewski, Zażalenie poziome przed sądem rejonowym jako sądem I instancji – wnioski de lege lata oraz postulaty de lege ferenda na temat kosztów zastępstwa procesowego, Przegląd Legislacyjny 2022, nr 4
 4. R.R. Wasilewski, The dilemmas of the judicial review of economic administration on the example of Polish law, [w:]  Administrative Corpus Juris between Implementation, Reforms and Continuos Developments,  Hrsg. S. Flogatis, C.-S. Sararu, ADJURIS, Bucharest – Paris – Calgary 2022
 5. R.R. Wasilewski, Działalność nieewidencjonowana – działalność gospodarcza? Uwagi na tle prawa gospodarczego publicznego i prywatnego, Studia Prawnicze KUL 2022, Nr. 2
 6. R.R. Wasilewski, Brak skorzystania ze środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych a dopuszczalność drogi sądowej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.02.2021 r., III CZP 16/20, Przegląd Sądowy 2022, Nr. 4
 7. R.R. Wasilewski, Term of office as an indicator of independence of the antitrust authority in the implementation of the ECN+ Directive: experiences of Polish law and of the Polish antitrust authority, [w:] S. de Carvalho, A. Petričević (Hrsg.), Building an Adapted Business Law, ADJURIS, Bucharest – Paris – Calgary 2022
 8. R.R. Wasilewski, Product Substitutability in Defining the Relevant Market and Expert Evidence: Comments on the Judgment of the Polish Supreme Court of 29 July 2020 (I NSK 8/19), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2021, Vol. 14 (No 24)
 9. R.R. Wasilewski, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a metodyka projektowania aktów normatywnych w prawie polskim, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2021, z. 3
 10. R.R. Wasilewski, W. Gonet, Koncesja na roboty budowlane lub usługi, (w:) W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid (red.), Zamówienia publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2021
 11. R.R. Wasilewski, Zamówienia publiczne jako instrument polityki innowacyjnej samorządu, (w:) L. Czaplewski, D. Jurewicz, A. Szóstek (red.), Innowacyjny samorząd. Rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020
 12. R.R. Wasilewski, Szczególne procedury w zamówieniach publicznych, (w:) P. Bielarczyk, W. Gonet, A. Wójtowicz-Dawid (red.), Zamówienia publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2021
 13. R.R. Wasilewski, Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podczas epidemii koronawirusa – zagadnienia wybrane, (w:) A. Bochetyn, J. H. Szlachetko (red.), Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2021
 14. R.R. Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020
 15. R.R. Wasilewski, Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą według ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) przez pryzmat zasad techniki prawodawczej, Przegląd Legislacyjny, Nr 1(111)/2020
 16. R.R. Wasilewski, Zarządzenie asystenta sędziego w świetle nowelizacji postępowania cywilnego, Prawo w Działaniu 2020, nr 44
 17. R.R. Wasilewski, Wywołanie przez kontrolowanego przedsiębiorcę konieczności dokonania przez Prezesa UOKiK dodatkowych czynności dla zapoznania się z treścią dokumentów jako brak współdziałania kontrolowanego. Glosa do wyroku SN z dnia 21 kwietnia 2016 r., III SK 23/15, Przegląd Prawa Publicznego 2018, nr 1
 18. R.R. Wasilewski, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – przedsiębiorca? Ujęcie publicznoprawne vs ujęcie prywatnoprawne, (w:) M. Dębska-Maik (red), Współczesne problemy w naukach o zdrowiu, Warszawa 2017
 19. R.R. Wasilewski, Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako fakt powszechnie znany – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 26.11.2014 r., III CSK 254/13, Glosa 2017, nr 2
 20. R.R. Wasilewski, Skarga na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej zawarte w uzasadnieniu wyroku. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.02.2016 r. (III CZP 111/15), Finanse Komunalne Nr 10/2016
 21. R.R. Wasilewski, E. Zawadzka, Ciężar dowodu w kwestii rażąco niskiej ceny w sądowej kontroli zamówień publicznych w postępowaniu skargowym (po nowelizacji z 2014 r.), (w:) D. Lambrecht-Halla, P. Szymański (red), Współczesne nowelizacje prawa karnego i cywilnego, Szczecin 2016
 22. R.R. Wasilewski, Ochrona konkurencji i konsumentów na rynku usług bankowych w świetle orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, (w:) E. Kowalewska, P. Mańczyk (red.), Współczesne problemy bankowości i sektora finansów publicznych T. 1, Szczecin 2015

Publikacje w prasie (wybrane)

 1. R.R. Wasilewski, Termin przedawnienia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – INFOR.pl (12.11.2021)
 2. R.R. Wasilewski, Miód drahimski, czyli kilka słów o prawnej ochronie nazw miodu – Pasieka 2021, nr 6
 3. R.R. Wasilewski, Handlowanie opiniami na temat firm i ich produktów – co na to prawo? – NowyMarketing.pl (25.08.2021)
 4. R.R. Wasilewski, Komu należy się zachowek? – GazetaBaltycka.pl (23.08.2021)
 5. R.R. Wasilewski, Prawo sąsiedzkie: problem z drzewami na nieruchomości sąsiada – Bankier.pl (21.08.2021)
 6. R.R. Wasilewski, Prawo do czystego powietrza jako dobro osobiste? Sąd Najwyższy zaprzecza – GazetaBaltycka.pl (8.07.2021)
 7. R.R. Wasilewski, Kompensata należności – najważniejsze kwestie prawne – INFOR.pl (25.05.2021)
 8. R.R. Wasilewski, Umowa z pośrednikiem nieruchomości. Oto pięć istotnych kwestii – Bankier.pl (8.05.2021)
 9. R.R. Wasilewski, Do sądu z adwokatem lub radcą prawnym czy bez? – Bankier.pl (24.04.2021)
 10. R.R. Wasilewski, Sądzieskie spory – czy sąd może nakazać likwidację pasieki? – Pasieka 2021, nr 1

Radca prawny dr Rafał R. Wasilewski stale współpracuje jako ekspert m.in. z portalem INFOR.pl (zobacz publikacje) oraz czasopismem Pasieka (zobacz publikacje). Komentarze eksperckie radcy prawnego dr. Rafała R. Wasilewskiego były uwzględniane m.in. w publikacjach opracowywanych przez serwis PIT.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniami dostępnymi na blogu naszej kancelarii!