Blog naszej kancelarii

Zamówienia publiczne – artykuł w “Przeglądzie Legislacyjnym” 1/2020

Mam przyjemność poinformować, że w Przeglądzie Legislacyjnym (1/2020) ukazał się mój artykuł naukowy pt. Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą według ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) przez pryzmat zasad techniki prawodawczej.

Spis treści

czasopismo Przegląd Legislacyjny

Zamówienia publiczne to bardzo ciekawa dziedzina prawa, nie tylko pod względem praktycznym, ale także naukowym. Niedawno na blogu umieściłem wpis dotyczący zamówień publicznych w dobie zagrożenia koronawirusem. Oprócz umieszczania wpisów na blogu kancelarii prawnej udało mi się opublikować artykuł naukowy, którego przedmiotem są właśnie zamówienia publiczne. Artykuł ten nosi tytuł Postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą według ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) przez pryzmat zasad techniki prawodawczej. Można go znaleźć w czasopiśmie naukowym Przegląd Legislacyjny (nr 1/2020).

Zamówienia publiczne – postępowanie dowodowe przed KIO w nowym p.z.p.

Osoby, dla których zamówienia publiczne to chleb powszedni, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że już 1 stycznia 2021 r. system zamówień publicznych czeka rewolucja. Wówczas wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), zwana “nowym p.z.p.”.

Istotnie, zamówienia publiczne doczekały się nowej kompleksowej ustawy. W napisanym przeze mnie artykule skupiłem się nie na samym postępowaniu w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, ale na problematyce środków ochrony prawnej.

Dotychczas postępowanie dowodowe przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) przy Urzędzie Zamówień Publicznych (UZP) było uregulowane w p.z.p. fragmentarycznie. Występujące braki trzeba było uzupełniać poprzez odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym. W praktyce stosowano również analogię do rozwiązań obecnych na gruncie procesu cywilnego. Przepisy normujące zamówienia publiczne nie były zatem autonomiczne, konieczne było ich wzbogacanie innymi rozwiązaniami. Zgodnie z zamiarem prawodawcy (argumentacja przedstawiona w uzasadnieniu projektu nowego p.z.p.), nowe p.z.p. miało kompleksowo regulować zamówienia publiczne, w tym postępowanie przed KIO. Miało zatem zostać uregulowane także postępowanie dowodowe przed KIO.

Przygotowany przeze mnie artykuł analizuje dotychczasowe przepisy o zamówieniach publicznych oraz przepisy nowego p.z.p. Rozważania zmierzają do ustalenia, jak przedstawiają się wprowadzane zmiany. Oprócz tego w artykule zestawiłem przepisy nowego p.z.p. z przepisami k.p.c., na których ustawodawca się wzorował. Podjąłem także próbę odpowiedzi na pytanie, czy nowe p.z.p. odpowiada zasadom poprawnej legislacji (zasadom techniki prawodawczej). W tej kwestii odwołałem się do rozwiązań obecnych na gruncie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Zaproponowałem zmianę regulacji nowego p.z.p. na przykładzie postępowania dowodowego przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

O “Przeglądzie Legislacyjnym”

Przegląd Legislacyjny jest czasopismem naukowym (kwartalnik) wydawanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Kolegium redakcyjne czasopisma tworzone jest przez członków Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Na łamach Przeglądu Legislacyjnego publikowane są informacje dotyczące prac Rady Legislacyjnej. Można w nim znaleźć także artykuły naukowe dotyczące teorii oraz praktyki procesu legislacyjnego.

Napisany przeze mnie artykuł dotyczący zamówień publicznych mogą Państwu już teraz przeczytać w systemie informacji prawnej LEX oraz za pośrednictwem Czytelni Wolters Kluwer. Zapraszam do lektury!